1. ഛച്ഛിക

    സം.

      • നാ. ഏറെ വെള്ളം ചേര്‍ത്തമോര്
X