1. ഛത്രപതി

    സം.

      • നാ. രാജാവ്, ചക്രവര്‍ത്തി
X