1. ഛത്രപൂജാമന്ത്രം

    സം.

      • നാ. രാജാവിന്‍റെ വെണ്‍കൊറ്റക്കുട പൂജിക്കാനുള്ള മന്ത്രം
X