1. ഛത്രഭംഗം

  സം.

   • നാ. വെണ്‍കൊറ്റക്കുട ഇല്ലാതാകല്‍
   • നാ. ആശ്രയത്വം
   • നാ. ഏകാന്തത
   • നാ. വൈധവ്യം
X