1. ഛത്രവതി

    സം.

      • നാ. പുരാണ. അഹിച്ഛത്രം എന്ന ദേശം
X