1. ഛത്രാകാര

    സം. -ആകാര

      • വി. കുടപോലുള്ള
X