1. ഛത്രാപചാരം

    സം.

      • നാ. ദേവപൂജയിലെ ഒരു ചടങ്ങ്
X