1. ഛത്രിക

  സം.

   • നാ. ശതകുപ്പ
   • നാ. കുമിള്‍
   • നാ. ചെറിയ കുട
 2. ഛാത്രിക

  സം. ഛാത്രികാ

   • നാ. വിദ്യാര്‍ഥിനി
X