1. ഛദം

  സം. ഛദ

   • നാ. ചുണ്ട്
   • നാ. ചിറക്
   • നാ. തൂവല്‍
   • നാ. ഇല
   • നാ. തൊലി
   • നാ. കരിഞ്ചണ്ണ
   • നാ. ആവരണം, ഉറ
   • നാ. ഇതള്‍, ദളം
   • നാ. ഇലവര്‍ങം
 2. ചാതം

  <സം. പ്രസാദ

   • നാ. ചോറ്
 3. ഛാദം

  സം.

   • നാ. വസ്ത്രം
   • നാ. മേല്‍ക്കൂര
   • നാ. മറ, മൂടി
X