1. ഛദാവലി

    സം. -ആവലി

      • നാ. അമ്പിന്‍റെ കടയ്ക്കല്‍ പിടിപ്പിക്കുന്ന തൂവല്‍
X