1. ഛദി

  സം. ഛദിസ്

   • നാ. ഛദിസ്സ്
 2. ചതി1

   •   "ചതിക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. ചതി2

   • നാ. വഞ്ചന, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്‍, കബളിപ്പിക്കല്‍
 4. ചാതി1

  പ.മ.

   • നാ. ജാതി
 5. ചാതി2

  <സം. സാതി

   • നാ. കൂട്ടുകാരന്‍, സ്നേഹിതന്‍
X