1. ഛദ്മം

    സം. ഛദ്മന്‍

      • നാ. കള്ളം, വ്യാജം, ചതി
      • നാ. കള്ളവേഷം, പ്രച്ഛന്നവേഷം
X