1. ഛദ്മത

    സം. ഛദ്മ-താ

      • നാ. കള്ളത്തരം
X