1. ഛന്ദന

  സം.

   • വി. ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന, പ്രീതിജനകമായ
 2. ഛന്ദന്‍

  സം.

   • നാ. സിദ്ധാര്‍ഥന്‍റെ തേരാളി
X