1. ഛന്ദനം

  സം.

   • നാ. ചിറക്
   • നാ. ഇല
   • നാ. മുടി
   • നാ. ഉറ, വാളുറ
 2. ചന്ദനം

  സം.

   • നാ. തടിക്ക് നല്ല ഗന്ധമുള്ള ഒരു വൃക്ഷം
   • നാ. അരച്ച ചന്ദനം
X