1. ജ­ു

    സം.

      • നാ. വിഷ്ണു
      • നാ. ഒരു മഹര്‍ഷി, സുഹോത്രന്‍റെ പൗത്രന്‍, അജമീഢന്‍റെ മകന്‍
X