1. ജം

  സം. ജ

   • നാ. ജലം
   • നാ. വേഗം
   • നാ. ജനനം
   • നാ. വിഷം
   • നാ. പ്രകാശം
   • നാ. ഗീതം
   • നാ. ആനന്ദം
 2. ജാം

  ഇം.

   • നാ. പഴവര്‍ഗങ്ങളുടെ രസത്തില്‍ മധുരം ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ പദാര്‍ഥം
X