1. ജംഗമ

    സം.

      • വി. ചലിക്കുന്ന, സഞ്ചരിക്കുന്ന
X