1. ജംഗമത്വം

    സം. -ത്വ

      • നാ. സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറാനുള്ള കഴിവ്
X