1. ജംഗലം

  സം.

   • നാ. മാംസം
   • നാ. മരുഭൂമി
   • നാ. വിജനസ്ഥലം
   • നാ. കാട്
 2. ജംഗാലം

  സം.

   • നാ. വരമ്പ്
 3. ജാംഗലം

   • നാ. അകില്‍
   • നാ. ഊഷരഭൂമി, മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ്
   • നാ. കാട്ടുപ്രദേശം
   • നാ. വിഷമിറക്കാനുള്ള മന്ത്രം
   • നാ. കാട്ടിറച്ചി
X