1. ജംബാലം, -ളം

  സം.

   • നാ. പൂക്കൈത
   • നാ. ചെളി
   • നാ. കടലാവണക്ക്
   • നാ. നീര്‍വാളം
   • നാ. കരിമ്പായല്‍
   • നാ. ചിറ, അണ
X