1. ജംബുകം

   • നാ. പൂക്കൈത
   • നാ. കുറുക്കന്‍
   • നാ. വലിയ പലകപ്പയ്യാനി
   • നാ. ചാമ്പ
   • നാ. ഞാവല്‍
 2. ജംബൂകം

   • നാ. ജംബുകം
X