1. ജംബുകത്വം

      • നാ. പ്ര. കുറുക്കന്‍റെ സ്വഭാവം, ഏഷണിപറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗകര്യംപൊലെ ഓരോവശംചേരുന്ന സ്വഭാവം, സൂത്രശാലിത്വം
X