1. ജംബൂദ്വയം

      • നാ. ആയുര്‍. "ജംബു" എന്നുപേരുള്ള രണ്ടു മരുന്നുകള്‍, ഞാവലും ഞാറയും
X