1. ജംബൂദ്വീപം

      • നാ. ജംബുദ്വീപം
  2. ജംബുദ്വീപം

      • നാ. പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം, സപ്തദ്വീപങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X