1. ജംബൂലം

   • നാ. പൂക്കൈത
   • നാ. ഞാവല്‍മരം
   • ആയുര്‍. കര്‍ണപാളികളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
   • നാ. സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളായ സ്‌ത്രീജനങ്ങളും ചേര്‍ന്നു നവവധൂവരന്മാരെ കളിയാക്കല്‍
 2. ജംബൂലം, -ളം

   • നാ. പൂക്കൈത
   • നാ. ചാമ്പ
   • നാ. ഞാവല്‍
X