1. ജംഭ(പ്ര.)ദ്വേഷി

      • നാ. "ജംഭന്‍ എന്ന അസുരന്‍റെ ശത്രു", ഇന്ദ്രന്‍
X