1. ജംഭം

   • നാ. ആവനാഴി
   • നാ. വ്യാഖ്യാനം
   • നാ. പല്ല്
   • നാ. ജോനകനാരകം
   • നാ. കടവായ്, അണപ്പൂട്ടുകള്‍
 2. ജംബം

  സം.

   • നാ. ചെളി
X