1. ജംഭകന്‍

      • നാ. രാക്ഷസന്‍
      • ശില്‍പ. ഒരു വാസ്തുദേവത
X