1. ജംഭദ്വിട്ട്

      • നാ. "ജംഭനെ വധിച്ചവന്‍", ഇന്ദ്രന്‍
X