1. ജംഭന്‍

      • നാ. ഇന്ദ്രനാല്‍കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു അസുരന്‍
      • നാ. വിഴുങ്ങുന്നവന്‍
X