1. ജംഭഭേദി

    "ജംഭന്‍ എന്ന അസുരനെ കൊന്നവന്‍"

      • നാ. ഇന്ദ്രന്‍
      • നാ. വജ്രായുധം
X