1. ജകുടം

  സം.

   • നാ. നായ്
   • നാ. മലയപര്‍വതം
   • നാ. ഇരട്ട
   • നാ. കത്തിരിച്ചെടിയുടെ പൂവ്
X