1. ജ1

  ജ്-അ

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ എട്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. "ച" വര്‍ഗത്തിലെ മൃദുതാലവ്യം, നാദിയായ അല്‍പപ്രാണം.
 2. ജ2

  സം.

   • വി. ജനിച്ച, ഉണ്ടായ (സമാസത്തില്‍ പ്രയോഗം). ഉദാ: മനസിജന്‍, ഗിരിജ
   • നാ. 8 എന്ന സംഖ്യ "കടപയാദി" നോകുക
 3. ജാ

  സം.

   • നാ. വംശം
   • നാ. മാതാവ്
   • നാ. ഗംഗാനദി
   • നാ. ഭര്‍ത്തൃസഹോദരന്‍റെ ഭാര്യ
 4. ഝ്-അ

   •   അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്‍പതാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ചവര്‍ഗത്തിലെ ഘോഷം.
X