1. ഝകാരം

   • നാ. "ഝ" എന്ന അക്ഷരം
 2. ജകാരം

  സം. ജ-കാര

   • നാ. "ജ" എന്ന അക്ഷരം
   • വൃത്ത. ജഗണം
 3. ജാഗരം

   • നാ. പടച്ചട്ട, കവചം
   • നാ. ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
   • നാ. ദീവാസ്വപ്നം
X