1. ഝമ്പ

   • സംഗീ. ഒരു താളം
   • നാ. കുതിപ്പ്, ചാട്ടം
 2. ജാമ്പ

   • നാ. ഞാവല്‍
   • നാ. പുളിരസമുള്ള ചെറിയകായ്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വൃക്ഷം
X