1. ഝരിഘ

      • നാ. ഒരിനം വലിയ ഇലത്താളം
  2. ജരിക

    ഹി

      • നാ. സ്വര്‍ണക്കസവ്
X