1. ജര്‍ജരിത

      • വി. വാര്‍ധക്യം ബാധിച്ച
      • വി. ജീര്‍ണിച്ച, ശിഥിലമായ, പൊടിഞ്ഞ
  2. ഝര്‍ഝരിത

      • വി. ജീര്‍ണിച്ച
X