1. ഝല

   • നാ. പുത്രി
   • നാ. ചീവീട്
   • നാ. സൂര്യപ്രകാശം
   • നാ. തിളക്കം, പ്രകാശം
 2. ജാല

   • നാ. ശില്‍പ. കഴുക്കോലിന്‍റെ വളഞ്ഞ അറ്റം
 3. ഝാല

   • നാ. ചീവീട്
X