1. ഝല്ലന്‍

      • നാ. വ്രാത്യക്ഷത്രിയന് അതേജാതി സ്‌ത്രീയില്‍ ജനിച്ചവന്‍
X