1. ഝല്ലിക

      • നാ. ശോഭ, തിളക്കമ്മ്, പ്രകാശം
      • നാ. സുഗന്ധദ്രവ്യമോ ചായമോ തേക്കുവാനുള്ള തുണി
X