1. ഝഷം

   • നാ. മകരം രാശി
   • നാ. വലിയ ഊരകം
   • നാ. കാട്, വനം
   • നാ. ചൂട്, വെയില്‍
   • നാ. വലിയമീന്‍
   • നാ. (ജ്യോ.) മീനം രാശി
   • നാ. മണല്‍ക്കാട്
X