1. ഝഷബന്ധം

      • നാ. തടികള്‍ വെട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്ന രീതികളില്‍ ഒന്ന്
X