1. ഝാടം

   • നാ. വള്ളിക്കുടില്‍
   • നാ. കാട്, കുറ്റിക്കാട്
   • നാ. വ്രണം കഴുകല്‍
 2. ജഡം

   • നാ. വെള്ളം
   • നാ. ശരീരം
   • നാ. മാംസം
   • നാ. കാരീയം
   • നാ. ശവശരീരം
   • നാ. ചൈതന്യമില്ലാത്തവസ്തു
   • നാ. തണുത്തുമരവിച്ച വസ്തു
   • നാ. വിറകുമുട്ടി
   • നാ. ബുദ്ധമതതത്ത്വങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ആത്മാവിന്‍റെ അഞ്ചുവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X