1. ഞഞ്ഞാമിഞ്ഞ

      • നാ. പ്രലപനം, അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത സംസാരം
X