1. ഞട്ടന

      • അവ്യ. പെട്ടെന്ന്
      • അവ്യ. ഞെട്ടത്തക്കവണ്ണം
X