1. ഞണുക്ക്

      • നാ. ചതവ്, ചുളുക്ക്. ഉദാ: ഞണുക്കുവള
X