1. ഞണുങ്ങുക

      • ക്രി. രൂപഭേദം വരിക, തട്ടിയോ മുട്ടിയോ പുറം ഉള്ളിലേക്കു കുഴിയുക, ചുളുങ്ങുക, ചതയുക
X