1. ഞണുഞണുപ്പ്

      • നാ. ചൊടിയില്ലായ്മ, മാന്ദ്യം
      • നാ. ഒട്ടല്‍
X