1. ഞണ്ണുക

      • ക്രി. തിന്നുക, വിഴുങ്ങുക, നുണഞ്ഞിറക്കുക
      • ക്രി. (പരിഹാസം) പ്രയത്നിക്കാതെ തിന്നുക
X